โปรแกรมเลือกกิจกรรมออนไลน์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม

เกี่ยวกับโปรแกรม

no
รายชื่อกิจกรรม คลิกดูรายชื่อ
ครูผู้รับผิดชอบ
จำนวนที่รับได้
จำนวนที่สมัคร
สถานะ
1
ครูทองสุก เลิกนอก     
30
1
สมัครได้
2
ครูกมล ชุบสุวรรณ     
30
1
สมัครได้
3
ครูสุข ภูมิเขตร์     
30
1
สมัครได้
4
ครูศรัญญา   ครูดารา  
30
3
สมัครได้
5
ครูปรัชญา   ครุศรัญญา  
30
14
สมัครได้
6
ครูวิไลพร ภูมิเขตร์ ครู ชุลีพร ปะมา      
40
2
สมัครได้
7
ครูทองสุก เลิกนอก     
30
1
สมัครได้
8
ครูสุข ภูมิเขตร์   -  -
30
1
สมัครได้
9
ครู บุษบา แก้วตา   ครู ยุวะลี จำปีหอม  
30
6
สมัครได้
10
ครูกฤษณา อัปมะเย     
30
20
สมัครได้
11
ครูไพริน วาปีโกมล   ครูพรทวี สุวรรณมิตร  
30
1
สมัครได้
12
ครูวารุณี หอมหวล   ครูฐิติรัตน์ พรอินทร์  
30
1
สมัครได้
13
ครูละออ มหาพรหม   ครูสมชาย สิทธิวงศ์  
30
12
สมัครได้
14
ครู อัจฉรียา เคแสง     
30
5
สมัครได้
15
ครูวาสนา ไวจำปา   ครูอุไรวรรณ บุญศรีทุม  
30
1
สมัครได้
16
ครู ธนัช นนทคำจันทร์     
30
1
สมัครได้
17
ครู สายันต์ วิลาจันทร์     
30
1
สมัครได้
18
ครู ยุพิน ญาตินิยม   ครูภัทรวดี คำยา  
30
7
สมัครได้
19
ครู วรรษิตา ชนะบูรณ์     
30
7
สมัครได้
20
ครูรังสรรค์ อัปปมาเก     
30
3
สมัครได้
21
ครูเสกสรรค์ ต่างใจเย็น     
30
1
สมัครได้
22
ครูยงยุทธ สรรพสอน     
30
1
สมัครได้
23
ครูนิภา ปะมา     
30
2
สมัครได้
24
ครูสุพัชฒา วิลาจันทร์   ครูสุนิสา หอมดวง  
30
1
สมัครได้
25
ครูสุพรรณี โพธิ์ไพร   ครูจิรารัตน์ ภวภูตานนท์  
30
4
สมัครได้
26
ครูคมเพชร โนแก้ว     
30
1
สมัครได้
27
ครูอรวรรณ ประเกาทัน     
30
1
สมัครได้
28
ครูประนอม พุฒศรี     
30
7
สมัครได้
29
ครูบุญช่วย ดงเกิดกมลนัฐ     
30
1
สมัครได้
30
ครูธวัชชัย     
30
1
สมัครได้
31
ครูปาริชาติ   ครูสาวิตรี  
30
1
สมัครได้