รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
หน้า : [1][2][3]

ลำดับที่
นักเรียนชื่อ
นามสกุล
โรงเรียนเดิม
.
วันที่ สมัคร
ID
1
เด็กชายภานุวัฒน์ปะเทนันตาบ้านหนองไผ่.11 มีนาคม 2566 -14:28:56 236
2
เด็กหญิงวนัชพรทองสิทธิ์บ้านหนองไผ่.11 มีนาคม 2566 -14:32:18 237
3
เด็กหญิงณภศศิปะระทังบ้านหนองไผ่.11 มีนาคม 2566 -14:34:13 238
4
เด็กหญิงกัญญาณัฐประกอบแก้วบ้านหนองไผ่.11 มีนาคม 2566 -14:36:23 239
5
เด็กชายธนาทิปวัชราทรัพย์บ้านร่วมใจ2.11 มีนาคม 2566 -14:39:24 240
6
เด็กหญิงวริศราหารีบ้านดอนแดง น้ำเกลี้ยง.11 มีนาคม 2566 -14:40:27 241
7
เด็กหญิงชนาภาแคนตะบ้านร่วมใจ2.11 มีนาคม 2566 -14:42:22 242
8
เด็กหญิงนิภาวรรณอัปมะทังเมืองวาปีปทุม.11 มีนาคม 2566 -14:43:41 243
9
เด็กชายบุญญารักษ์บุปผามาลาบ้านร่วมใจ2.11 มีนาคม 2566 -14:44:40 244
10
เด็กหญิงกมลเนตรปทุมมังโคกสูงหนองเสียวหนองขี.11 มีนาคม 2566 -14:45:49 245
11
เด็กหญิงณัฐณิชาประกอบใสบ้านหนองไผ่.11 มีนาคม 2566 -14:46:55 246
12
เด็กหญิงปิยธิดาลมผักแว่นโคกสูงหนองเสียวหนองขี.11 มีนาคม 2566 -14:48:48 247
13
เด็กหญิงกฤตพรสุตตะนาโคกสูงหนองเสียวหนองขี.11 มีนาคม 2566 -14:50:14 248
14
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ประกอบสิมเทศบาลตำบลหนองแสง.11 มีนาคม 2566 -14:52:16 249
15
เด็กหญิงอภิสราวังทันโคกสูงหนองเสียวหนองขี.11 มีนาคม 2566 -14:55:58 250
16
เด็กหญิงอรวรรณหนันคำจรบ้านดอนแดง น้ำเกลี้ยง.11 มีนาคม 2566 -14:57:22 251
17
เด็กชายภัทรพลสุพะกำบ้านหนองไผ่.11 มีนาคม 2566 -14:59:19 252
18
เด็กหญิงเบญญาภาวันดีบ้านดอนแดง น้ำเกลี้ยง.11 มีนาคม 2566 -14:59:59 253
19
เด็กชายธันวาสุดตะนาบ้านดอนแดง น้ำเกลี้ยง.11 มีนาคม 2566 -15:01:08 254
20
เด็กหญิงวาทิตยาตะโคตรบ้านดอนแดง น้ำเกลี้ยง.11 มีนาคม 2566 -15:01:48 255
21
เด็กหญิงวริศราแก้วงามบ้านดอนแดง น้ำเกลี้ยง.11 มีนาคม 2566 -15:02:33 256
22
เด็กหญิงลันลดาลาดล่ายบ้านดอนแดง น้ำเกลี้ยง.11 มีนาคม 2566 -15:03:29 257
23
เด็กหญิงปุณยาวีร์กองพิมพ์บ้านดอนแดง น้ำเกลี้ยง.11 มีนาคม 2566 -15:04:24 258
24
เด็กหญิงศศิวิมลปริเวสูงบ้านดอนแดง น้ำเกลี้ยง.11 มีนาคม 2566 -15:05:30 259
25
เด็กหญิงรินลดาปูหนูโคกสูงหนองเสียวหนองขี.11 มีนาคม 2566 -15:06:25 260
26
เด็กชายปวริศร์แก้วงามโคกสูงหนองเสียวหนองขี.11 มีนาคม 2566 -15:07:01 261
27
เด็กหญิงพิมพ์พิชชาโพธิ์ออนโคกสูงหนองเสียวหนองขี.11 มีนาคม 2566 -15:07:59 262
28
เด็กหญิงกชกรภาคใหม่โคกสูงหนองเสียวหนองขี.11 มีนาคม 2566 -15:09:02 263
29
เด็กหญิงศุภธิดาเฉื่อยรัมย์โคกสูงหนองเสียวหนองขี.11 มีนาคม 2566 -15:11:24 264
30
เด็กหญิงมุฑิตาสุขประเสริมบ้านนาข่า.11 มีนาคม 2566 -15:12:59 265
31
เด็กชายธีรเดชว้าวนาเสียวบ้านนาข่า.11 มีนาคม 2566 -15:14:03 266
32
เด็กชายอัครพนธ์ขีนาโคกสูงหนองเสียวหนองขี.11 มีนาคม 2566 -15:15:08 267
33
เด็กชายพีรวิทย์นนตาโคกสูงหนองเสียวหนองขี.11 มีนาคม 2566 -15:15:49 268
34
เด็กชายทรงพลแก้วหล้าโคกสูงหนองเสียวหนองขี.11 มีนาคม 2566 -15:16:32 269
35
เด็กชายกิตตินันท์ไวมาตย์บ้านดอนแดง น้ำเกลี้ยง.11 มีนาคม 2566 -15:17:03 270
36
เด็กหญิงสาริสาปะระทังบ้านหนองไผ่.11 มีนาคม 2566 -15:17:46 271
37
เด็กชายจิตติพัฒน์เหลือวิชาบ้านนาข่า.12 มีนาคม 2566 -15:48:28 283
38
เด็กชายอนุชิตจันทะกลบ้านนาข่า.12 มีนาคม 2566 -15:46:30 284
39
เด็กชายภูรินทร์ทองกัลยาบ้านนาข่า.12 มีนาคม 2566 -15:48:43 285
40
เด็กชายเปรมนวัฒน์กระเช่าทองบ้านนาข่า.12 มีนาคม 2566 -15:49:32 286
41
เด็กชายภูมิรพีไทยพอนบ้านโคกเต่า.12 มีนาคม 2566 -15:50:13 287
42
เด็กหญิงกัลญาณีชาญเขว้าบ้านโคกสูง.12 มีนาคม 2566 -15:51:09 288
43
เด็กหญิงจิรารัตน์มณีโชติบ้านโคกเต่า.12 มีนาคม 2566 -15:52:06 289
44
เด็กชายนันทกรแป้นสุขาบ้านวังจาน.12 มีนาคม 2566 -15:52:49 290
45
เด็กหญิงปวริษาเทพสีดาบ้านวังจาน.12 มีนาคม 2566 -15:53:21 291
46
เด็กหญิงบัณฑิตาวังจันทร์เมืองวาปีปทุม.12 มีนาคม 2566 -15:53:58 292
47
เด็กหญิงสุทธิดาแกมจินดาบ้านโคกเต่า.12 มีนาคม 2566 -15:54:46 293
48
เด็กหญิงทยิดาเรืองศักดิ์บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี.13 มีนาคม 2566 -11:12:44 299
49
เด็กชายวรพลจิตงามบ้านนาข่า.13 มีนาคม 2566 -11:27:32 306
50
เด็กหญิงอมรรัตน์พันธ์คลองบ้านหนองคลอง.13 มีนาคม 2566 -11:49:35 307
51
เด็กชายเอกดนัยพลลาภบ้านนาข่า.13 มีนาคม 2566 -11:51:25 308
52
เด็กหญิงภัทรวดีวีระบ้านนาข่า.13 มีนาคม 2566 -11:52:10 309
53
เด็กหญิงบาจรีย์คำนาคบ้านนาข่า.13 มีนาคม 2566 -11:52:49 310
54
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์นะวะนินบ้านนาข่า.13 มีนาคม 2566 -11:53:35 311
55
เด็กหญิงวิรากรณ์หัดทีบ้านนาข่า.13 มีนาคม 2566 -11:54:15 312
56
เด็กชายยศพลจันบัติบ้านนาข่า.13 มีนาคม 2566 -11:54:50 313
57
เด็กชายธนวิชญ์แก้วสีขาวบ้านนาข่า.13 มีนาคม 2566 -11:55:50 314
58
เด็กหญิงชนิภรณ์มีวิธีบ้านนาข่า.13 มีนาคม 2566 -11:56:35 315
59
เด็กชายยศพรจันบัติบ้านนาข่า.13 มีนาคม 2566 -11:57:15 316
60
เด็กหญิงกัญญาพัชรวิลาจันทร์บ้านนาข่า.13 มีนาคม 2566 -11:57:54 317
61
เด็กหญิงกานต์รวีมาตย์สุดบ้านนาข่า.13 มีนาคม 2566 -11:58:41 318
62
เด็กหญิงวิภารัตน์เมฆวันบ้านนาข่า.13 มีนาคม 2566 -11:59:25 319
63
เด็กชายสถาปัตย์สีหาบุตโตบ้านเปลือยดอนมันน้ำ.13 มีนาคม 2566 -13:23:26 321
64
เด็กหญิงขวัญธิดามะธิมะตุบ้านเปลือยดอนมันน้ำ.13 มีนาคม 2566 -13:24:31 322
65
เด็กชายณัฐวัฒน์ไขศรีบ้านเปลือยดอนมันน้ำ.13 มีนาคม 2566 -13:25:11 323
66
เด็กชายอนันต์ราชกิจบ้านเปลือยดอนมันน้ำ.13 มีนาคม 2566 -13:25:59 324
67
เด็กหญิงวนิดาชนะวงษ์บ้านเปลือยดอนมันน้ำ.13 มีนาคม 2566 -13:26:22 325
68
เด็กชายธนกรโอปัณณาบ้านเปลือยดอนมันน้ำ.13 มีนาคม 2566 -13:27:02 326
69
เด็กหญิงมนรดาปะระกำบ้านเปลือยดอนมันน้ำ.13 มีนาคม 2566 -13:34:09 327
70
เด็กชายณัฐพงศ์ยั่งยืนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง.13 มีนาคม 2566 -15:12:23 335
71
เด็กชายพงษ์กร ชมภูราชบ้านวังจาน.14 มีนาคม 2566 -15:31:18 349
72
เด็กชายนันทกรวงค์ศรีเขาบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ.15 มีนาคม 2566 -13:14:24 350
73
เด็กชายพงศกรดอนอ่อนสีเมืองวาปีปทุม.15 มีนาคม 2566 -13:18:35 351
74
เด็กหญิงธีรารัตน์เบ็ญจรงค์บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ.15 มีนาคม 2566 -13:24:28 352
75
เด็กชายธนากรทบซ้ายบ้านวังจานโนนสำราญ.15 มีนาคม 2566 -13:25:43 353
76
เด็กชายทินกรสังศิริเมืองวาปีปทุม.15 มีนาคม 2566 -13:26:48 354
77
เด็กชายนันทกรณ์วังสังยาวบ้านนาข่า.15 มีนาคม 2566 -15:30:34 358
78
เด็กหญิงอรียาแก้ววรรณาบ้านหัวสระ.16 มีนาคม 2566 -10:08:18 359
79
ด.ญ.ขวัญฤดีลอยคลังบ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:17:28 360
80
ด.ญ.สุพัสตาบุญเฮียงบ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:19:13 361
81
ด.ญ.วชิรญาณ์สุปะเกบ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:20:53 362
82
ด.ญ.สุชาดาแสนปัญญาบ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:23:09 363
83
ด.ญ.สุพิชญาประระมัดทะโกบ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:25:26 364
84
ด.ญ.ณัฐมลปะกาสังข์บ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:26:34 365
85
ด.ญ.ณิชานันท์บรรเทาพิษบ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:27:59 366
86
ด.ญ.พลอยปภัสอาจคำพันธ์บ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:28:37 367
87
ด.ญ.พัทธ์ธีรานามปะทัดบ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:29:21 368
88
ด.ช.พงษ์ศพัทรเกตุหนองโพธิ์บ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:30:03 369
89
ด.ช.ธนาธิปน์บุญแก้วบ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:30:56 370
90
ด.ช.ธนภัทรลุนละวงศ์บ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:31:55 371
91
ด.ช.ภาคินสุปาเกบ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:32:32 372
92
ด.ช.อนิวัฒน์สุริวงศ์บ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:33:32 373
93
ด.ช.ฤทธิกรคุณพาทีบ้านหนองแต้.16 มีนาคม 2566 -12:34:07 374
94
เด็กหญิงปีณิดาประเสริฐแก้วบ้านโคกเต่า.17 มีนาคม 2566 -16:14:16 375
95
เด็กหญิงพุทธธิดาพุฒดีบ้านโคกเต่า.17 มีนาคม 2566 -16:15:32 376

รายชื่อสมัคร ม 1]  [ รายชื่อสมัคร ม 4]