บันทึกข้อมูลการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนนาข่าวิทยาคม

ปีการศึกษา 2566